Dainavos žodis

Alytaus informacinis portalas

Kultūra

Pasaulio lietuvių bendruomenių metai Suvalkuose

Ne vienas pagalvojame: „O, kad sugrįžtų lietuviai, pabirę po visą pasaulį, tuomet gerokai didesnė taptų Lietuva, šioje žemėje gyventų 4 milijonai tautiečių.“
Suvalkų lietuviai turi bendruomenę „Vienybė“. Ši bendruomenė – tai lietuvybės židinys mieste, kuris neleidžia vaikams ir vaikaičiams pamiršti lietuvių kalbos.
Spalio 6-ąją keletas „Tėkmės“ prozininkų turėjo galimybę dalyvauti renginyje, skirtame Pasaulio lietuvių bendruomenių metams paminėti. Su „Vienybės“ bendruomene draugaujame daugelį metų, lankomės vieni pas kitus, dalijamės naujausia kūryba – dvasiniais lobiais.
Renginyje numatytos trys dalys. Pirmiausia nuvykome į kapines ir drauge su Suvalkų lietuviais pagerbėme 1949 m. žuvusių partizanų atminimą. Nulenkėme galvas Jurgio Krikščiūno-Rimvydo ir Vytauto Prabulio-Žaibo simboliniams kapams. Drauge uždegėme žvakes ir sukalbėjome maldas. Ansamblis „Vilnelė“ pagiedojo šventų giesmių. Stabtelėjome prie 1863 m. sukilimo dalyvių kapų.
Vėliau grįžome į Suvalkų centrą. Sugužėjome į Švč. Jėzaus Širdies bažnyčią, kur lietuvių kalba aukotos Mišios už minėtus žuvusiuosius. Gera buvo klausyti balsingo bažnytinio choro giesmių, jos priartino tikinčiuosius prie dieviško dangaus. Pritarėme ir mes, alytiškiai, nors galbūt ne tokiais skambiais balsais.
Kita renginio dalis skirta prozos skaitymams ir dainoms. Nuvykome į „Velvet“ viešbutį, skubėjome į salę. Matomoje vietoje skaitėme plakatą, leidžiantį žinoti, jog renginio rėmėja yra Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija. Ona Virbylienė pristatė atvykusius svečius, tarp jų – Alytaus kūrėjus. Ansamblis „Ančia“ paruošęs naują dainų programą. Kai kurias dainas dainuojame Lietuvoje. Vadovas Vytautas Batvinskas sukvietęs pakankamai didelį ansamblį, kuriame dainuoja moterys ir vyrai. Gėrėjomės dainomis „Baltų beržų kalva“, „Neišeik, neišeik“, „Jūra“ ir kitomis. Dera prie dainų nauji ansamblio dainininkų tautiniai rūbai. Gali drąsiai didžiuotis savimi Suvalkų lietuviai. Ir ne tik dainuoti jie moka. Mėgėjų teatras „Sūduvis“ parodė du humoristinius vaizdelius.
Atvykęs iš Vilniaus ansamblis „Vilnelė“ dainose priminė partizanų žūtį, trėmimus į Sibirą. Ne vienam buvo sunku sulaikyti besiveržiančias ašaras.
„Vienybės“ pirmininkė Ona Virbylienė maloniai pristatė susirinkusiems literatų klubo „Tėkmė“ kūrėjus iš Alytaus. Padėkos raštą už dalyvavimą renginyje PLB metams paminėti įteikė Emilijai Krušinienei. „Tėkmės“ klubo pirmininkė padėkojo O. Virbylienei ir Genutei Pečiulytei už dalyvavimą mūsų klubo poezijos konkurse ir meilės atspindį gimtinei savo kūryboje. Kadangi renginyje numatyta skaityti prozą, tai ir vadovavomės šia nuostata. Emilijai Krušinienei pristatyti romaną „Spygliuotu keliu“ aktyviai padėjo prozininkas Romaldas Zabulionis, paskaitęs knygos ištraukas, jis taip pat kalbėjo apie savo prozos knygas – „Ką pasakė žaltys“, „Pabandyti ir nesustoti“. Autorė trumpai nusakė knygos tematiką ir problematiką, dramatišką Tėvynės kelią nuo Smetonos laikų iki Lietuvos Atgimimo metų. Ona Baltrukevičienė supažindino su savo apsakymo veiksmu, o Alfonsas Vitkauskas pasakojo apie partizano Kazimiero Petraškos nužudymą, jam išėjus į tarybinę armiją.
Po eilėraštį paskaitė vietiniai poetai: Kazimieras Baranauskas, žurnalo „Suvalkietis“ redaktorius, literatai Genovaitė Pečiulytė ir Pranas Sovulis.
Jau antrą kartą Suvalkų lietuviams dainavo poetė, dainininkė Birutė Kanevičienė, gyvenanti Vilniuje. Jos dainos ir poezija atspindi rudens spalvas, išreiškia rudeninę nuotaiką. Tarp kitko, švelnaus dainininkės balso vasarą alytiškiai klausė „Tėkmės“ renginyje poeto A. Jonyno muziejaus kiemelyje.
Linksma vakaronė vyko „Vienybės“ būstinėje: dalintasi įspūdžiais, padainuota dar negirdėtų dainų.
Sunku buvo išsiskirti su mielais bendraminčiais – poetais, dainų mylėtojais, gimtosios kalbos puoselėtojais Suvalkų mieste.
Kupini gerų, gražių įspūdžių, naujų kūrybinių minčių grįžome į Alytų ir pasakėme: „Iki naujų būsimų susitikimų, mieli „Vienybės“ lietuviai.“

Emilija Krušinienė,
Alytaus apskrities literatų klubo „Tėkmė“ pirmininkė

%d bloggers like this: