Dainavos žodis

Alytaus informacinis portalas

Politika Verslas

Geležinkelio viadukas virš Naujosios gatvės pradeda naują gyvenimą

Rekonstruojamas viadukas. (Zenono Šilinsko nuotr.)

Rita Krušinskaitė

Geležinkelio viaduko virš Naujosios gatvės rekonstrukcija – vienas iš Ateities ekonomikos DNR plano projektų, skirtų gerinti ekonominei infrastruktūrai, teritorijų vystymui ir verslo aplinkos gerinimui Lietuvos regionuose. Jo įgyvendinimas kainuos 2 mln. eurų.


„Gegužės 27 dieną bus atliekami bandymai, nuo jų rezultatų priklausys traukinių eismo paleidimas. Jei bandymai bus teigiami, balandžio 29-ąją bus paleidžiamas traukinių eismas. Žinoma, su tam tikrais apribojimais, nes geležinkelio viaduko konstrukcija bus toliau tobulinama iki konstrukcinių parametrų“, – sakė bendrovės „Al­kes­ta“ ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Ri­mas Ma­laš­ke­vi­čius.
Pa­ruo­šia­mie­ji ge­le­žin­ke­lio via­du­ko re­konst­ruk­ci­jos dar­bai pra­si­dė­jo dar pernykštį rudenį, iš karto po dar­bų su­tar­ties pasirašymo. Šių metų balandžio 6-ąją jis buvo pradėtas demontuoti, o nespėjus prabėgti nei porai mėnesių, gegužės 21-ąją, senojo vietoje pradėjo kilti naujo geležinkelio viaduko metalinės konstrukcijos.
Rekonstrukcijos darbus atlieka prieš tre­jus me­tus ben­dro­vės „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“ skelb­tą konkur­są via­du­kui at­nau­jin­ti lai­mė­ju­si alytiškių til­tų sta­ty­bos, gat­vių ir ke­lių tie­si­mo bendrovė „Alkesta“.
Pirmiausia bu­vo paren­gtas dar­bų pro­jek­tas. Po to su dau­giau kaip de­šim­čia pra­mo­nės įmo­nių teko suderinti via­du­ko už­da­ry­mo dėl re­konst­ruk­ci­jos lai­ko­tar­pį taip, kad šis trikdis kuo mažiau turėtų įtakos verslui, nes vagonais atvežami ir išvežami įvairūs kroviniai.
Bendrovės „Alkesta“ Vilniaus geležinkelio padalinio darbuotojai išardė senuosius bėgius ir metalines konstrukcijas. Jiems buvo patikėtas ir naujo viaduko tiesimas. Tuo tarpu geležines viaduko konstrukcijas montavo jų gamintojai.
Rekonstravus geležinkelio viaduką, ženkliai pasikeitė ir jo plotis – buvęs 25 met­rų via­du­kas po rekonstrukcijos praplatėjo iki 42 met­rų. 17 metrų praplatintas geležinkelio viadukas geriau atitiks padidėjusio traukinių transporto poreikius.
Geležinkelio viaduko rekonstrukcija Alytui labai svarbi ne tik dėl padidėjusio krovinių pervežimo geležinkeliu srauto. Ją atlikus, atsiveria galimybės praplatinti Naująją gatvę, kuri yra pagrindinė miesto transporto arterija. Ja per parą pravažiuoja daugiau kaip 9000 automobilių. Tačiau keturių eismo juostų gatvė po geležinkelio viaduku susiaurėja iki dviejų eismo juostų, šioje vietoje sumažėja gatvės pralaidumas, formuojasi transporto spūstys, apsunkinančios judėjimą tiek gyventojams, tiek prekių ir krovinių vežėjams, ypač piko metu.
Rekonstravus geležinkelio viaduką virš Naujosios gatvės, o pačią gatvę praplatinus iki keturių eismo juostų, bus užtikrintos sąlygos sklandžiam ir saugiam transporto priemonių, pėsčiųjų ir dviratininkų eismui, bus taupomas kelionės laikas, sumažės oro tarša.
Naujosios gatvės rekonstrukcijos darbus planuojama pabaigti rudenį.

%d bloggers like this: