Parama asbestinių stogų dangai keisti

Parama asbestinių stogų dangai keisti teikiama ne jaunesniam kaip 18 metų kaimo gyventojui. Didžiausia paramos suma vienam projektui – 2 000 Eur.

Parama asbestinių stogų dangai keisti teikiama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (toliau – KPP) priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos srities „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ veiklą „Asbestinių stogų dangos keitimas“ (toliau – priemonė).
Paraiškos priimamos nuo 2019 m. balandžio 1 d. iki gegužės 31 d. Per visą KPP įgyvendinimo laikotarpį šiai veiklai numatyta skirti 11,6 mln. Eur. 2019 m. paraiškoms preliminariai numatoma skirti 3,2 mln. Eur.
Priemonė finansuojama iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto.

Įgyvendinimo taisyklių naujovės
Siekiant paramos gavėjams sumažinti administracinę naštą, šių metų taisyklėse numatyta taikyti supaprastintą išlaidų apmokėjimo būdą – tinkamų finansuoti išlaidų fiksuotuosius įkainius. Pareiškėjas, įsigydamas prekes, turės galimybę pasirinkti vieną iš trijų, jo manymu, paprasčiausią ir lengviausią būdą, kaip tas prekes (stogo dangą arba stogo dangą ir statybines medžiagas) įsigyti.
Pvz., įsigyjant vieną iš trijų populiariausių stogo dangų tipų, – beasbestinį šiferį, plieninės čerpių imitacijos arba plieninių profiliuotų lakštų dangą – pareiškėjui nereikės Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) pateikti išlaidų pagrindimo ir apmokėjimo įrodymo dokumentų. Visus šiuos dokumentus paramos gavėjas privalės saugoti ir pateikti Agentūrai patikros vietoje atlikimo momentu, kuri turės įsitikinti, ar buvo uždengtas visas paramos gavėjo paramos paraiškoje nurodytas gyvenamojo stogo plotas. Taip pat pareiškėjas, transportuodamas asbestines atliekas iki šalinimo vietos, galės pasinaudoti supaprastinta tvarka – pareiškėjui bus kompensuojamos kuro sąnaudos.
Kitą stogo dangą ir statybines medžiagas, kuriems nenustatyti fiksuotieji įkainiai, pareiškėjas galės įsigyti pagal Agentūros nustatytas kainas arba atlikdamas supaprastintus pirkimus.
Tęsiant praeitų metų gerąją praktiką, pareiškėjas nėra įpareigojamas apdrausti turtą, į kurį yra investuojama, todėl jis gali daryti pasirinktinai, tačiau pareiškėjas turi įsipareigoti pakeistos stogo dangos sunaikinimo ar sugadinimo atveju atstatyti žalą savo lėšomis.
Taip pat paramos gavėjui nereikia teikti užbaigto projekto ataskaitų bei metinių ataskaitų projekto kontrolės laikotarpiu.

Remiama veikla ir paramos dydis
Parama teikiama kaimo vietovėje esančio gyvenamojo namo, priklausančio fiziniam asmeniui, visai asbestinei stogų dangai pakeisti (ūkiniai ir visuomeninės paskirties pastatai neremiami). Parama teikiama gyvenamajam namui – gyvenamosios paskirties vienbučiam, dvibučiam ir daugiabučiam namui. Didžiausia paramos suma vienam projektui – 2 000 (du tūkstančiai) Eur; paramos intensyvumas – 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Galimi pareiškėjai
Paraišką paramai gauti gali teikti kaimo gyventojas – fizinis asmuo, ne jaunesnis kaip 18 metų, kuris iki paramos paraiškos pateikimo nuolatinę gyvenamąją vietą deklaruoja kaimo vietovėje (savivaldybės centras nėra kaimo vietovė), kurios gyventojų skaičius neviršija 6 000 gyventojų (sodo bendrija nėra tinkama teritorija). Pareiškėjas gali pateikti tik vieną paramos paraišką per visą KPP įgyvendinimo laikotarpį vienam gyvenamajam namui pagal remiamą veiklą. Paraišką gali teikti pareiškėjas, kuris yra nebaigęs įgyvendinti projekto pagal kitas KPP priemones, jeigu teisės aktuose nenumatyta kitaip.

Įsipareigojimai
Pareiškėjas įsipareigoja įgyvendinti projektą per 12 mėnesių nuo sprendimo skirti paramą priėmimo dienos, taip pat likviduoti asbesto turinčių gaminių atliekas, susidariusias keičiant stogą, ir su mokėjimo prašymu pateikti pažymą iš įmonės, tvarkančios asbesto atliekas, apie asbesto turinčių gaminių atliekų pašalinimą. Informacija apie įmones, tvarkančias asbesto atliekas, asbesto atliekų surinkimo aikšteles ir sąvartynus pateikiama Aplinkos ministerijos interneto svetainėje www.am.lt.

Tinkamos finansuoti išlaidos
Tinkamoms finansuoti išlaidoms priskiriamos stogo keitimo medžiagų (stogo dangos), statybinių medžiagų, būtinų stogo dangai pakeisti, įsigijimo, asbestinių atliekų transportavimo (kuro sąnaudos) iki šalinimo vietos ir jų šalinimo paslaugų pirkimo išlaidos. Reikėtų atkreipti dėmesį, kad viešinimo išlaidos, statybos darbai, taip pat stogą laikančiosios konstrukcijos, stogo šiltinimo medžiagos arba medžiagos termoizoliaciniam sluoksniui įrengti kompensuojamos nebus.

Etaplius.lt archyvo nuotrauka

Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto

traffix.lt

Taip pat skaitykite:

%d bloggers like this: