Dainavos žodis

Alytaus informacinis portalas

Politika

Investicijoms į miškininkystės technologijas – parama

Už gautą sumą, siekiančią beveik 100 tūkst. Eur, A. Vainauskas planuoja įsigyti modernios miško technikos.

Nuo balandžio 1 d. pradėtos rinkti paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (KPP) priemonės „Investicijos į miško plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Investicijos į miškininkystės technologijas“. Paraiškos miškininkystės technologijų investicijoms finansuoti bus priimamos iki gegužės 31 d. Suskubti pasinaudoti parama bei padidinti savo ūkių perspektyvumą ragina ir paramą jau gavę miškininkai.

„Šviesindami Lietuvos miškus, šviesiname valstybę“
Vienas jų – Plungės krašte gyvenantis Artūras Vainauskas. Bendrovę „Privatūs miškai“ valdantis vyras sutartį dėl paramos gavimo pasirašė šiais metais. Už gautą sumą, siekiančią beveik 100 tūkst. Eur, jis planuoja įsigyti modernios miško technikos. „Gerai, kad yra tokia parama. Šviesindami Lietuvos miškus, šviesiname valstybę“, – įsitikinęs A. Vainauskas.
Nuo balandžio 1 d. iki gegužės 31 d. vykstančiam paraiškų priėmimo etapui iš viso skirta 6 243 329 Eur paramos lėšų. Pretenduoti į paramą gali privačių miškų valdytojai, savivaldybės ir labai mažos bei mažos įmonės. Paramos paraiškos, pateiktos kartu su partneriais, nepriimamos.
Derėtų atkreipti dėmesį, kad veiklos srities įgyvendinimo taisyklėse 2019 m. buvo atlikti pakeitimai. Nuo šiol ne tik juridiniai, bet ir fiziniai asmenys turės atitikti labai mažos arba mažos įmonės statusą, kurį apibrėžia Lietuvos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymas, ir kartu su paraiška pateikti Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaraciją. Taip pat paramos gavėjas su finansų įmone arba kredito įstaiga pasirašytą paskolos ir (arba) išperkamosios (finansinės) nuomos sutartį galės pateikti iki mokėjimo prašymo, kuriame prašoma kompensuoti skolintomis lėšomis įgyvendintas investicijas, arba raštu patvirtinti, kad atitinkamą projekto dalį įgyvendins nuosavomis lėšomis. Jei projekte numatyta teikti paslaugas, parama teikiama su sąlyga, kad investicijos teiks naudą daugiau nei vienai miško valdai, todėl turės būti pateikiamos viso projekto kontrolės laikotarpio preliminarios paslaugų teikimo sutartys visoms iš paslaugų planuojamoms pajamoms pagrįsti, kurių apimtys turi atsispindėti verslo plane.

Vienam projektui – iki 100 tūkst.
Didžiausia paramos suma vienam paramos gavėjui negali viršyti 100 tūkst. Eur sumos, o 2014–2020 m. laikotarpiu – 200 tūkst. Eur sumos.
Pagal priemonės veiklos sritį remiamos trys veiklos. Nuo jų pobūdžio priklauso ir paramos intensyvumas. Jeigu pareiškėjas ketina vykdyti miškų ūkio modernizavimą, miško kirtimą, apvaliosios medienos ir medienos biokuro ruošos technologijų diegimą arba paslaugų miškų sektoriuje teikimą, finansuojama 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Jeigu pareiškėjo veikla susijusi su minkštųjų lapuočių iki 20 m. amžiaus jaunuolynų ir krūmynų pertvarkymu arba vidinės miškotvarkos ir miško želdinimo ir žėlimo projektų, kaip savarankiškos investicijos, rengimu ar tikslinimu, finansuojama 65 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.
Už gautą paramą galima įsigyti naują miško kirtimo, apvaliosios medienos ir biokuro ruošos techniką bei įrangą (motorinus pjūklus, krūmpjoves, medvežius ir pan.), pirminio nepramoninio medienos perdirbimo arba apdirbimo techniką bei įrangą (mobilius medienos smulkintuvus, medienos skaldymo įrangą, mobilias lentpjūves), kitą miškų ūkio techniką ir įrangą (miško traktorius, sukomplektuotus su dirvos paruošimo miško želdiniams/žėliniams mechanizmais, dirvos paruošimo miško želdiniams/žėliniams mechanizmus). Kai pareiškėjas įgyvendina minkštųjų lapuočių iki 20 metų amžiaus jaunuolynų ir krūmynų pertvarkymą, į tinkamų finansuoti išlaidų kategoriją patenka nelikvidinės medienos sutvarkymas (dirvos paruošimas, sodmenų įsigijimas, sodinimas ir pan.). Detalias tinkamų išlaidų kategorijas galite rasti veiklos srities įgyvendinimo taisyklėse.

Už darbo vietų sukūrimą – papildomi balai
Privalomas mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 30.
Jeigu pareiškėjas yra privataus miško savininkas, nuosavybės teise valdantis iki 10 ha miško, jam suteikiama 10 balų. 10 balų suteikiama ir labai mažai įmonei. Tais atvejais, kai pareiškėjo miško valdos siekia 10 ha ir daugiau arba paraišką teikia miško savininkų kooperatyvas, suteikiama 20 balų. Beje, pareiškėjui, kuris yra miško savininkų asociacijos arba miško savininkų kooperatyvo narys, suteikiami 5 balai.
Jeigu projekte numatytas minkštųjų lapuočių iki 20 m. amžiaus jaunuolynų ir krūmynų pertvarkymas ne mažesniame kaip 0,5 ha plote, pareiškėjui skiriama 15 balų. Tiek pat balų skiriama pareiškėjui, kuris, investuodamas į miškininkystės technologijas, numato ne didesnį nei 4 proc. grynąjį pelningumą.
Kai pareiškėjas prašo mažesnio paramos intensyvumo, už kiekvieną sumažintą procentinį punktą jam suteikiamas 1 balas. Limitas – 15 balų.
Jeigu įgyvendinant projektą pareiškėjas numato sukurti naujų darbo vietų ir kontrolės laikotarpiu išlaikyti ne mažesnį nuolatinį vidutinį metinį darbuotojų skaičių, jam taip pat skiriami balai. Iki 3 darbuotojų imtinai – 10 balų, daugiau nei 3 darbuotojai – 20 balų.

Patarimai teikiantiems paraiškas
Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) specialistai išskiria dažniausiai pasitaikančias klaidas, kišančias koją pareiškėjams.
Jie pastebi, kad pareiškėjai verslo plane tinkamai nepagrindžia prognozių, numatytų paslaugų miškų sektoriuje teikimo bei miško kirtimo darbų, neatsakingai prognozuoja darbo vietas bei vidutinį metinį darbuotojų skaičių projekto įgyvendinimo ir kontrolės laikotarpiu. Svarbu pagrįsti ir investicijų būtinumą – paaiškinimo, kad investicija reikalinga įmonės veiklai, neužtenka, reikia atlikti skaičiavimus, numatant planuojamų atlikti darbų kiekį.
Pasitaiko, kad pareiškėjai užmiršta pateikti jau minėtą smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaraciją, tiksliai nenurodo valdomo miško ploto bei pagrindų, kuriais jis valdomas.
NMA specialistai taip pat atkreipia dėmesį, kad kiekvienai planuojamai investicijai įsigyti turi būti pateikti trys komerciniai pasiūlymai su vienodomis techninėmis charakteristikomis. Komerciniuose pasiūlymuose turi būti nurodoma, kad prekės yra naujos ir nenaudotos bei atitinka aplinkos apsaugos ir (arba) darbo saugos reikalavimus.
Parama finansuojama iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto.
E. Sagoro nuotr.

%d bloggers like this: