Kur ir kaip kreiptis dėl ilgai trunkančio lietingo laikotarpio padarytos žalos atlyginimo?

Šlapi laukai gadina techniką ir neleidžia nuimti derliaus.

Lietinga vasara pridarė nemažai rūpesčių ūkininkams. Dėl stichinio reiškinio – ilgai trunkančio lietingo laikotarpio Alytaus rajone paskelbta ekstremalioji situacija.
Valstybės paramos už žalą, patirtą dėl ekstremaliosios situacijos, teikimo tvarka nustatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. vasario 2 d. nutarimu Nr. 85 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. kovo 17 d. nutarimo Nr. 286 „Dėl Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo, Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo atitinkamų nuostatų įgyvendinimo“ pakeitimo“. Šiuo nutarimu patvirtintas ir paramos nukentėjusiems subjektams teikimo tvarkos aprašas.
Gyventojai, ūkio subjektai ir kitos įstaigos, kurie dėl ekstremaliosios situacijos patyrė žalą, ne vėliau kaip per trejus metus nuo žalos atsiradimo gali raštu teikti prašymus Lietuvos Respublikos Vyriausybei dėl valstybės paramos už žalą suteikimo.
Vyriausybė, gavusi prašymus, per 10 darbo dienų persiunčia juos savivaldybės, kurioje gyventojai, ūkio subjektai ir kitos įstaigos patyrė žalą, administracijos direktoriui, prašydama įvertinti prašymuose nurodytą žalą. 

Tvarkos apraše taip pat numatyta, kad pareiškime dėl žalos atlyginimo turi būti nurodoma:
5.1. prašymą pateikusio gyventojo vardas, pavardė, asmens kodas (arba gimimo data, jeigu fiziniam asmeniui pagal užsienio valstybės teisės aktus nesuteikiamas asmens kodas) ir gyvenamosios vietos adresas arba prašymą pateikusio ūkio subjekto ar kitos įstaigos pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinės adresas (užsienio juridinis asmuo papildomai nurodo valstybės, kurioje jis įregistruotas, pavadinimą);
5.2. žalos atsiradimo data, žalos dydis ir pobūdis;
5.3. aplinkybės, kuriomis padaryta žala, ir žalos atsiradimo priežastinis ryšys su ekstremaliosios situacijos poveikiu.
6. Kartu su prašymu pateikiami nuosavybės teisę į turtą, kurio netekta ar kuris sugadintas, patvirtinantys dokumentai, taip pat žalos dydį ir (arba) turėtas išlaidas (tiesioginius nuostolius) pagrindžiantys dokumentai.“
Vadovaujantis nauju tvarkos aprašu, asmenys dėl patirtos žalos turi kreiptis į  Vyriausybės kanceliariją (el. paštas LRVkanceliarija@lrv.lt, tel. +370 5 266 3711).

Daugiau informacijos, susijusios su minėto nutarimo pakeitimu, rasite: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/bd09dc30881a11ecb8b0fe92fb660e20?jfwid=xol36mlc.

Alytaus rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vedėja Irma Stenionienė papildomai informuoja, kad už žalą nebus atlyginta tais atvejais, jeigu už tą pačią žalą jau yra gauta parama arba draudimo išmoka.

Alytaus rajono savivaldybės informacija

Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto

traffix.lt

Taip pat skaitykite:

%d bloggers like this: